sábado, 19 de mayo de 2012

Pràctica continguts


Explicació:

Tots sabem que els xiquets aprenen molt durant l’etapa infantil i primària i aprenen coses que mai oblidaran com és el fet de saber escriure i llegir.

Per aquest motiu, trobem important que durant infantil, aprenguin més continguts procedimentals i actitudinals per a saber estar en una classe amb més xiquets i per saber comportar-se i respectar als altres.

En primària, hem d'incloure els continguts conceptuals necessaris, però cal també donar-li importància als contiguts actitudinals, sobre tot en tercer cicle de primària ja que en aquest període els xiquets comencen a formar grups d'amics.

Respecte a l' ESO, trobem important aprendre continguts conceptuals i també actitudinals perquè els xiquet es troben en un època plena de canvis i molt difícil per a ells.

Ja en Batxillerat, observem el canvi que comporta l'aprenentatge de mols continguts conceptuals perquè els xiquets es preparen per a passar la PAU. I, també destaquen els continguts procedimentals, en els quals podem incloure l'aprenentatge d’estratègies per estudiar com poden ser els mapes conceptuals, resums,...

Per últim, en la Universitat, la balança entre continguts conceptuals i procedimentals està equilibrada, però destaca un poc més la part procedimental perquè és molt important aprendre estratègies, experiències, pràctiques,... Per a poder exercir el dia de demà la teus professió.viernes, 18 de mayo de 2012

viernes, 16 de marzo de 2012

jueves, 15 de marzo de 2012

MODEL SOCIAL, CULTURAL I EDUCATIU

MODEL INTEGRADOR


Aquest és el nostre esquema del model integrador i més endavant expossarem a classe el power d'aquest treball i l'explicació de cada model: social, cultural i educatiu.

martes, 13 de marzo de 2012

Contribucció de les àrees a la construcció de les diferents competències bàsiques.

Introducció:

En un primer moment mitjançant el nostre coneixement i amb la comparació de les taules, hem plenat una nova taula, per tal de tractar de respondre després a les preguntes .

Cal dir, que les tres creus indiquen un major tractament, dos creus menys, i una creu un poc solament.Desenvolupament:

A continuació vos presentem la taula elaborada per les dos i la resposta de les diferents preguntes.


a.Totes les àrees estan relacionades amb alguna o algunes competències?
R/ Podem observar que totes les àrees conten amb algunes competències, en funció del coneixement que es transmetra.
b.Quines competències apareixen amb més creus?
R/ Competència de comunicació lingüística (9 creus), competència social i ciutadana (11creus), autonomia i iniciativa personal (8 creus).
c.Hi ha competències que amb prou feines estan reflectides en les àrees?
Quines són?
R/ Sí, com la competència matemàtica. Però observem que difícilment es tracta el tractament de la informació i de la competència digital.

Conclusió:

Pensem que ell tractament de la informació i la competència digital, s’hauria de reflectir més en el currículum, ja que el nostre món està envoltat de les noves tecnologies i ens hem d’adaptar a aquestes i als seus reptes que ens plantegen.

domingo, 11 de marzo de 2012

ÀNALISI DEL CURRÍCULUM DE L'ETAPA DE PRIMÀRIA

Amb aquesta graella manada a classe pel professor després d'haver-nos explicat els continguts del tema 6, podem trobar la finalitat i l'objectiu, a més de parlar sobre la funció de cada artícle del decret de la Conselleria d'Educació en l'etapa de primària:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Aquest decret constituïx el desplegament per a l’educació primària del que disposa el títol de la Llei Orgànica, per la qual s’estableixen les ensenyances mínimes de l’Educació Primària.
Este decret s’ha d’implantar a centres docents públics i privats de la Comunitat Valenciana que, degudament autoritzats, impartisquen ensenyances d’educació primària
Article 3. Finalitat de la Primària
L’educació  primària té la finalitat de proporcionar a l’alumnat una educació que li permeta refermar el seu desenrotllament personal i el seu propi benestar, adquirir les habilitats culturals bàsiques relatives a l’expressió i comprensió oral, a la lectura i a l’escriptura en valencià i en castellà.
També tindrà com a finalitat preparar l’alumnat per a cursar amb aprofitament l’educació secundària obligatòria.
Article 4. Objectius de l’etapa
Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència.
Desenrotllat hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i de responsabilitat en l’estudi.
Desenrotllar una actitud responsable i de respecte pels altres.
Conèixer, comprendre i respectar els valors de la nostra civilització, les diferències culturals..
Adquirir, almenys una llengua estrangera.
Valorar la higiene i la salut, valorar als animals i a les plantes.
Fomentar la educació viària i el respecte a les normes per a previndre els accidents de trànsit.
Article 5. Competències bàsiques
Encara que aquestes competències bàsiques s’han d’adquirir en finalitzar l’ensenyança bàsica, l’educació primària ha de contribuir a la consecució d’estes a través de les distintes àrees en què s’organitza.
Article 6 Àrees de coneixe.ment
Les àrees que s’han de cursar són: coneixement del medi natural, social i cultural; educació artística; educació física; castellà; valencià; llengua estrangera i matemàtiques.
L’ensenyança de la religió s’ha d’impartir en tots els cursos de l’etapa.
En quint curs s’impartirà a més l’àrea d’Educació per a la ciutadania i els drets humans.
Article 8. Avaluació dels aprenentatges
L’avaluació dels aprenentatges ha de ser contínua i global, i tindre en compte el seu progrés en el conjunt de les àrees del currículum.
Els mestres han de avaluar l’alumnat tenint en compte els objectius específics i els coneixements  adquirits en cada una de les àrees.
A més tenim que la conselleria d’educació és la que estableix els criteris sobre el procés d’avaluació de l’alumnat i sobre les decisions que se`n deriven d’este procés.
Finalment, els mestres han d’avaluar, a més dels processos d’aprenentatge de l’alumnat, els processos d’ensenyança i la seua pròpia pràctica docent.
Article 12. Autonomia dels centres
En els centres docents han de desplegar i completar el currículum establert en este decret, així con les mesures d’atenció a la diversitat establides per la conselleria competent en matèria d’educació, adaptant-les a les característiques de l’alumnat.
Per tal d’afavorir el dret a l’estudi de tot l’alumnat, el claustre i l’equip directiu propiciaran un clima ordenat i cooperatiu entre tots els membres de la comunitat educativa.
Els centres podran adoptar experimentacions, plans de treball, formes d’organització o ampliació de l’horari escolar en els termes que establisca la conselleria competent en matèria d’educació.
Article 13. Avaluació de l’etapa
La conselleria competent en matèria d’educació podrà realitzar avaluacions externes a tot l’alumnat en finalitzar qualsevol dels cicles de l’educació primària.
Els centres utilitzaran els resultats de les avaluacions que es realitzen per a organitzar les mesures de reforç dirigides a garantir que tot l’alumnat aconseguisca les corresponents competències bàsiques.
Les avaluacions de l’etapa permetran analitzar, valorar i reorientar les distintes actuacions educatives.